Franchising er en kontraktmæssig mekanisme, hvor en virksomhed (franchisegiver) udsteder en betalt licens for brug af sine forretningspraksis og systemer og / eller dets kommercielle navn til en anden enhed (franchisetageren).

Nederlandske love om franchiseaftaler

Den nederlandske lovgivning omhandler ikke specifikt franchiseaftaler, så de generelle bestemmelser i loven om kontrakter og konkurrence finder anvendelse. Franchiseaftaler er normalt komplekse og afsluttes derfor skriftligt. Man bør overveje følgende fælles principper ved udarbejdelse af en franchiseaftale i henhold til nederlandsk lovgivning:

1. Franchiseaftaler er ikke underlagt særlige nationale bestemmelser.

2. Den generelle hollandske lov om aftaler fastsætter princippet om retfærdighed og rimelighed ("billijkheid og redelijkheid" på hollandsk).

3. Partiet fra Nederlandene skal oplyse om sin virksomhed til Handelsregistret i Kommerciel Afdeling.

Franchisetagers / franchisegivers forpligtelser og rettigheder

Franchisegiveren bærer særlige forpligtelser for pleje i henhold til aftalen på grund af franchisemekanismernes særlige karakter. Disse forpligtelser omfatter levering af lidt assistance og rådgivning til franchisetageren. Den nederlandske lovgivning kræver ikke obligatorisk videregivelse af oplysninger forud for kontraktforhold. Princippet om retfærdighed og rimelighed gælder dog stadig. Som følge heraf skal parterne træffe alle rimelige foranstaltninger for at forhindre den anden kontraherende part i at indgå en aftale på grundlag af vildledende oplysninger.

Desuden er franchisegiveren ikke nødt til at levere prognoser til franchisetageren. Vær venlig at huske på, at enhver information, der er givet, anses for at være sandfærdig af den anden part. Således kan udbudsprognoserne, der er alt for optimistiske eller ikke underbygges af en grundig undersøgelse af markedet, resultere i franchisegivers ansvar.

Loven i Nederlandene indeholder ikke særlige bestemmelser med hensyn til franchiseafgifter, royalties, klausuler for at forhindre konkurrence, reklame og rapporteringsforpligtelser, så de kontraherende parter har frihed til at bestemme omfanget af franchisetagers forpligtelser.

Aftale opsigelse efter nederlandsk lov

De kontraherende parter kan frit afgøre de grunde, hvorpå aftalen opsiges. Hvis de ikke har udarbejdet nogen regler for opsigelse, kan tidsbegrænsede aftaler ikke annulleres, medmindre uforudsete omstændigheder opstår. Aftaler indgået for ubegrænsede perioder kan i princippet opsiges med rimelig forudgående varsel. Den betragtede periode, der er rimelig for avanceret meddelelse, kan variere afhængigt af de særlige omstændigheder.

Annullering er en anden måde at opsige en kontrakt på. Kunst. 6: 265 i den borgerlige lovbog erklærer, at en af ​​parternes misligholdelse giver den anden mulighed for at opsige aftalen, hvis standardens karakter berettiger til annullation. Kunst. 6: 228 af samme kode giver også mulighed for at erklære kontrakten ugyldig på grund af en fejl ("dwaling" på nederlandsk).

Det skal bemærkes, at selv når en aftale er lovligt afbrudt, kan nogle tab betragtes uden for rammerne af franchisetagers acceptabel forretningsrisiko og kan kræve erstatning.

Hvis du har spørgsmål vedrørende franchiseaftaler i henhold til nederlandsk lov, er du velkommen til at kontakte vores nederlandske advokatfirma. Du kan også tjekke vores artikel om brug og beskyttelse af intellektuel ejendomsret i Holland. I artiklen finder du oplysninger om patenter, varemærker, handelsnavne og ophavsret i Holland.

kontakt en ekspert knap