Skat af indtægter genereret af væsentlig aktiepost (Indkomstskat 2)

Hvis en hjemmehørende i Nederlandene har et væsentligt aktiebesiddelse i forhold til et berettiget udenlandsk eller hollandsk selskab, skal den indkomst, der genereres af denne aktiebeholdning, erklæres i Boks nr. 2 af beskatningsblanketten for personlig indkomst.

I tilfælde af at en skattepligtig direkte eller indirekte besidder en væsentlig andel af et selskab, er enhver indkomst, der er opnået fra lån eller aktivbestemmelser til selskabet, skattepligtig og skal indberettes som afledt af andet arbejde i rubrik nr. 1 i afgiftsopgørelsesformularen for personlig indkomst.

Læs mere på Box 2 for udenlandske aktionærer.

aktionærdefinition

Hvad er en betydelig aktiepost?

Skatteydere betragtes som væsentlige aktionærer, hvis de ejer, indirekte eller direkte, alene eller med deres skattepartnere:

  1. mindst 5 procent af selskabets samlede aktiekapital (bortset fra tilbagekøbte aktier, der annulleres)
  2. har ret til erhvervelse af ≥ 5 procent af ovennævnte aktier
  3. fortjeneste aktier (eller "winstbewijzen" på hollandsk) giver ret til ≥ 5 procent af det årlige overskud eller ≥ 5 procent af eventuelle likvidationsfremgang;
  4. minimum 5 procent af stemmerettighederne i en kooperativ (eller "Coöperatie" på nederlandsk) eller en kooperativ sammenslutning.

Ovennævnte kriterier gælder både for juridisk og økonomisk ejerskab i forskellige former.

Reglerne for væsentlige aktiebesiddelser gælder for optioner til erhvervelse af overskudsaktier / -andele på samme måde som underliggende overskudsaktier / -andele.

Principperne for beskatning af væsentlige aktiebesiddelser er stort set de samme for Fondsbeviser, Samarbejdsforeninger og Foreninger på Samarbejdsgrundlag: Alle disse enheder behandles som selskaber.

Hvis et selskab ejer aktier i forskellige klasser, gælder fem procent kriteriet for hver klasse separat. Aktieklasserne bestemmes af særlige regler.

Hvis en skattepligtig er klassificeret som en indirekte eller direkte væsentlig aktionær, tilhører andre ejede overskudsaktier / aktier udstedt af datterselskabet også den væsentlige aktiepost og er derfor omfattet af de samme regler.

aktionær-selskab

Væsentlige aktionærers skattepligtige indkomst

Den betydelige aktionærs skattepligtige indkomst dannes af det faste overskud, der genereres af aktiebesiddelsen (fx udbytte) minus tildelte udgifter og af de kapitalgevinster opnået ved overførsel af aktier indeholdt i aktiebesiddelsen. Personale tillæg kan fratrækkes denne indkomst.

Hvis visse betingelser er opfyldt, kan den indkomst, der er modtaget fra arvede væsentlige aktiebesiddelser, trækkes fra prisen for erhvervelse af aktiebesiddelsen i en periode på to år.

Kan vi hjælpe dig?

Vores kvalificerede skatterådgivere kan rådgive om din skatteposition. De kan også forberede og indgive din årlige indkomstskatterapport og håndtere andre problemer i forbindelse med skatteoverholdelse i dit navn. Hvis du har brug for yderligere information eller hjælp, bedes du kontakte os.